Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej www.sp4chelm.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2001 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa sp4chelm.pl nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru. Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie
Adres poczty elektronicznej: sp4@sp4chelm.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 82 560 39 28.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15
22-100 Chełm
Telefon: 82 560 39 28
E-mail: sp4@sp4chelm.pl
Strona internetowa: sp4chelm.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne, do kotłowni, od strony sali gimnastycznej i do zaplecza kuchennego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 2. Drzwi główne wejściowe prowadzą do holu, są w kolorze kontrastującym otwierane za pomocą pochwytu. Drugie drzwi są przeszklone, posiadające na szybie pasy w kolorze kontrastowym, otwierane za pomocą pochwytu.
 3. Przy drugich drzwiach znajduje się system monitorujący wejścia – czytnik kart (dla pracowników). Interesanci za pomocą dzwonka sygnalizują potrzebę wejścia do budynku.
 4. Budynek jest 4-piętrowy: szatnia, parter, I piętro, II piętro.
 5. W budynku znajduje się winda, do której wchodzi się z poziomu parteru.
 6. W budynku zlikwidowane są progi.
 7. Bieg schodów na początku i na końcu jest oznakowany pasami w kontrastowym kolorze.
 8. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku.
 9. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma systemu audiowizualnego pomagającego w poruszaniu i komunikowaniu się osobom z niepełnosprawnościami.
 12. Budynek jest monitorowany.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie korzysta z aplikacji mobilnych.Aktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry