Kształcenie integracyjne

Kształcenie integracyjne


      W roku szkolnym 1995/96 rozpoczęto w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie kształcenie integracyjne. Podstawą do utworzenia dwóch klas pierwszych był zatwierdzony program autorski „Założenia programowe i organizacyjne kształcenia integracyjnego w klasach I – III”, którego autorkami były: mgr Krystyna Wojtalik, mgr Ewa Chmiel, mgr Maria Kozłowska. Dnia 1 września 1995r. dziewięciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozpoczęło naukę wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami. Duży nacisk położono na aktywne metody nauczania, pracę i współdziałanie w grupach. Każdy uczeń, niezależnie od swoich możliwości bierze czynny udział w zajęciach, a najmniejsze nawet osiągnięcie jest dostrzegane i nagradzane. Dzieci zdrowe podczas pracy w grupie w naturalny, niewymuszony sposób włączają się w pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
      Przyjęty kierunek kształcenia pozytywnie wpływa na rozwój i kształcenie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele, stale poszukują nowatorskich form i metod pracy, dokształcają się i doskonalą własny warsztat pracy. Rodzice chętnie włączają się w działania na rzecz szkoły i wyrażają swój pozytywny stosunek do integracji. Zmiana podejścia do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wpływa korzystnie na rozwój placówki.
      W naszej szkole zniknęły bariery architektoniczne: wybudowano podjazd, zamontowano windę, dostosowano szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych, znacznie wzbogacono bazę dydaktyczną w pomoce do nauki, zajęć specjalistycznych i rehabilitacji.
      Dużym udogodnieniem dla rodziców stało się też dowożenie na lekcje dzieci niepełnosprawnych szkolnym busem i specjalistyczna opieka w czasie dojazdów.
      Szczycimy się tym, że naszą pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych docenił Zespół do Spraw Kształcenia Integracyjnego w Metodycznym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. W roku 2002 CMPPP oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w tej dziedzinie nadało naszej szkole zaszczytny tytuł Krajowego Lidera Integracji.

kliknij, aby powiekszyć

      Nauka w klasie integracyjnej posiada niewątpliwie wiele zalet. Priorytetem są aktywne metody nauczania, wspólna praca i zabawa.

   

      Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej objęty jest szczególną, indywidualną opieką nauczyciela wspomagającego, psychologa, logopedy, rehabilitanta, rewalidatora.
      Zajęcia rewalidacyjne są w naszej placówce podstawową formą usprawniania skierowaną do wszystkich dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Punktem wyjścia do ich realizacji jest rzetelna diagnoza dziecka, świadomość tego, jakie ma problemy i realne możliwości psychofizyczne. W zależności od rodzaju niepełnosprawności rewalidację prowadzi specjalista posiadający uprawnienia do pracy z konkretnym rodzajem dysfunkcji w oparciu o indywidualny program. Główne założenia pracy rewalidacyjnej to:
 stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej,
 rozwijanie sprawności manualnej, językowej i komunikacyjnej,
 ćwiczenie pamięci logicznej i mechanicznej,
 wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 wspomaganie nauki czytania i pisania oraz aktywności matematycznej,
 utrwalenie wiadomości i umiejętności określonych w kryteriach wymagań edukacyjnych,
 kształtowanie pozytywnej motywacji do pracy,
 wzmocnienie wiary dziecka we własne siły, stawianie na jego mocne strony oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.
      Cele te realizowane są poprzez polisensoryczne oddziaływanie na ucznia, metody zabawowe oraz stosowanie zasady stopniowania trudności, systematyczności i konsekwencji. Staramy się wyposażyć ucznia nie tylko w niezbędną mu wiedzę, ale przede wszystkim w podstawowe umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu.
      Szkoła nasza dysponuje salą do zajęć rewalidacyjnych, co daje uczniom możliwość wyciszenia się i odreagowania tym bardziej, że duży nacisk kładziemy na nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem oraz stworzenie życzliwej, przyjaznej atmosfery.

      Szczególnie istotnym aspektem w pracy szkoły integracyjnej jest bogato wyposażony w przybory i najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń kinezyterapii gabinet rehabilitacji. W pracowni odbywają się zajęcia indywidualne oraz grupowe, które są dostosowane do potrzeb dzieci. W gabinecie prowadzone są ćwiczenia korygujące wady postawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i lecznicze, usprawnianie oddechowe, manualne oraz zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

      Z zajęć logopedycznych korzysta zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Kilkoro realizuje program autorski prowadzony wspólnie z psychologiem szkolnym pod nazwą „Rozwijanie mowy dziecka w zabawie”. Celem zajęć jest podniesienie sprawności językowej uczniów. Poprzez zabawę, wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, bogacą słownik bierny i czynny, kształcą słuch fonematyczny, rozwijają myślenie, ćwiczą koncentrację uwagi.
      Podczas indywidualnej terapii logopedycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi usprawniają funkcje oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne. Ćwiczą percepcję słuchową, pracują nad odpowiednim ustawieniem głosu. Chętnie podejmują pracę, mając do dyspozycji bogaty materiał dydaktyczny: gry planszowe, memory, programy komputerowe, kolorowe pomoce: piórka, piłeczki, turbinki do ćwiczeń oddechowych, lotto, domino obrazkowe, krzyżówki, zagadki, rebusy, historyjki obrazkowe oraz programy komputerowe.


      Nauczyciele wspomagający organizują cykliczne konkursy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• Powiatowy Konkurs „To już potrafię”ma na celu w praktyczne sprawdzenie zdobytej wiedzy uczniów z zakresu codziennego funkcjonowania w środowisku, zdrowia, bezpieczeństwa i zaradności życiowej.


      • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocne symbole”, propaguje kultywowanie wielkanocnych tradycji, szacunek do kultury ludowej i narodowych wartości


      • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie”kultywuje tradycyjne polskie obrzędy, rodzinne świętowanie oraz promuje dziecięcą twórczość plastyczną


      • Majówka Integracyjna – coroczna impreza plenerowa, promująca wspólną zabawę i integrację ze środowiskiem lokalnym


      • Zielona Szkoła – coroczny tygodniowy wyjazd uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, mający na celu nie tylko integrację i wypoczynek ale też kształtowanie nawyków samodzielności, radzenia sobie w różnych sytuacjach, poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych naszego regionu.


      • Szkolny Ośrodek Terapii – ma na celu wsparcie rodziców i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz naukę sposobów odreagowania stresów i napięć.


      • Spotkania z „Czwórką”to cykl spotkań nauczycieli z przyszłymi uczniami, mający na celu lepszą adaptację dzieci, poznanie nauczycieli, zmniejszenie lęku przed szkołą.
      Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych i artystycznych, osiągając znaczące sukcesy. W tym roku szkolnym wielu z nich zostało laureatami konkursów międzyszkolnych, powiatowych i ogólnopolskich.DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?


     Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:
• opieka dwóch pedagogów
• mała liczebność grupy,
• zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych
• kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie
• kontakty dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami uczące tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości oraz kształcące pozytywne cechy osobowości wszystkich dzieci

     Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry