Ogłoszenia

OgłoszeniaInformacja dla rodziców

     Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi placówki jest Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie reprezentowana przez Barbarę Anchimowicz - dyrektora szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie ( adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-100 Chełm 15, telefon (82) 560 39 28).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019:

Podręczniki do klas I-VIII Otwórz


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Czytaj Broszurę MEN


„INFORMACJA O OBIADACH”

    Informujemy, że opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2018r. wynosi: 60,00 zł (15 dni x 4,00 zł). Obiady będą wydawane od 10 września.
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028
w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm;
w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy.
Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za obiady.


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 3 września 2018r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Dzień Edukacji Narodowej - 12 października 2018r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Zakończenie I semestru - 24 stycznia 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Ferie zimowe - 11 lutego – 24 lutego 2019r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Dzień Patrona - 13 maja 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 21 czerwca 2019r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Ferie letnie - 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne:
1 listopada – Święto Zmarłych (czwartek)
1 maja – Święto Pracy (środa)
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)
20 czerwca– Boże Ciało (czwartek)

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni dla szkoły podstawowej:

2 listopada 2018r. - po Święcie Zmarłych (piątek)

20, 21 grudnia 2018r. - (czwartek, piątek)

15, 16, 17 kwietnia 2019r. - Egzamin Ośmioklasisty (poniedziałek, wtorek, środa)

2 maja 2019r. - przed 3 Maja (czwartek)

18 czerwca 2019r. - Dzień Sportu (wtorek)

Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 1519 § 1.
• Ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r., Nr 4, poz. 28 ze zm.) - art. 1.
• Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 42 ust. 7a, art. 74.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 5, § 6a.


„Zajęcia Karate”

    Zapraszam dzieci na treningi Karate Kyokushin. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie w poniedziałki i piątki o godz.16.00. Treningi prowadzi Sensei Sylwester Świś tel.512240302.

   „Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry