Regulamin

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych.
5. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
6. W bibliotece należy zachować ciszę.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI


1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
4. W wypożyczalni należy mówić przyciszonym głosem.
5. Z końcem każdego roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
6. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza bibliotekę. (Wyjątek dotyczy nauczycieli biorących książki i inne materiały z tego zbioru potrzebne do zajęć dydaktycznych).
8. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innej osobie.
9. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
10.W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu książki prosić przedłużenie tego terminu.
11. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
13. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki oraz odpowiednio je przechowywać.
14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
15. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody, dyplomy na koniec roku szkolnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI


1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
3. Uczniowie przebywający w czytelni pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
5. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
6. Kopiowanie materiałów dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
7. Książki i czasopisma należy szanować, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów o równej wartości lub po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem do przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z ICIM


1. Z ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Komputery służą przede wszystkim celom edukacyjnym (samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie, przeglądanie programów edukacyjnych, wykonywanie własnych prac dla nauki własnej itp.).
3. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
4. Zasoby sieci mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach, które nie naruszają obowiązujących norm prawnych, moralnych i obyczajowych.
5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby, które odpowiadają za stan zajmowanego przez siebie komputera.
6. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
7.Zabrania się dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych oraz włączania i wyłączania kabli zasilających.
8. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
9. Z drukarki i skanera można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada materialnie użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wtedy odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.
11. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Niestosowanie się do zasad regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

V. FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI


Biblioteka szkolna:

1. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą
2. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek, technologii informacyjnej
3. Stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w Szkole
4. Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami
5. Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej
6. Zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów
7. Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli
8. Współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

VI. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA


Praca pedagogiczna:

1. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni
2. Udzielanie informacji czytelnikom
3. Udzielanie porad przy wyborze lektury
4. Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (prowadzenie wspólnie zajęć grupowych)
5. Indywidualne kontakty z uczniami
6. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, kiermasze książek, inne imprezy czytelnicze)
7. Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
8. Pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
9. Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów (współpraca z łącznikami klasowymi)
10. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów
11. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych
12. Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi
13. Rozpoznanie i umiejętne kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów
14. Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł
15. Rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media, uświadamianie roli mediów

Prace organizacyjno-techniczne:


1. Gromadzenie zbiorów,
2. Ewidencja i opracowanie zbiorów,
3. Selekcja zbiorów,
4. Prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne),
5. Prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa miesięczna, semestralna i roczna),
6. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

Współpraca z rodzicami, innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi:


1. Informowanie rodziców o czytelnictwie na zebraniach z rodzicami
2. Popularyzacja i udostępnianie literatury (wypożyczanie)
3. Udział rodziców w imprezach czytelniczych
4. Przeprowadzanie prelekcji w ramach pedagogizacji rodziców
5. Organizacja wycieczek i wyjść, spotkania czytelnicze
6. Lekcje biblioteczne prowadzone przez pracowników innych bibliotek
7. Udział w konkursach czytelniczych, plastycznych, literackich
8. Udział w konferencjach, szkoleniach organizowanych przez inne biblioteki

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 późn. zmianami.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zmianami).


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w SP nr 4 w Chełmie

1. Wypożyczane podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na jeden rok szkolny i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Podręczniki będą używane przez trzy kolejne roczniki.
3. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
5. Rodzic/prawny opiekun lub uczeń odbiera komplet podręczników i ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
6. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
7. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć) przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
8. Uczniowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować wycinać, zaginać stron, wyrywać kartek, nie wolno używać okładek samoprzylepnych).
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic /prawny opiekun jest zobowiązany do odkupienia takiego samego podręcznika.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, zanim rodzic zakupi nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
12. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
13. W przypadku gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811


Aktualności biblioteczne - powrót do aktualności bibliotecznych


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry